• cleaving-ի արտասանություն cleaving [en]
  • heteromer-ի արտասանություն heteromer [en]
  • immunofluorescent-ի արտասանություն immunofluorescent [en]
  • Ken Thompson-ի արտասանություն Ken Thompson [en]
  • Jenner-ի արտասանություն Jenner [de]
  • Knoevenagel-ի արտասանություն Knoevenagel [de]
  • hydrology-ի արտասանություն hydrology [en]
  • Claude Crépeau-ի արտասանություն Claude Crépeau [fr]
  • observable-ի արտասանություն observable [es]