Listened!
Now Learn & Speak with Forvo

The language you want wherever you want

Book a trial lesson

Why Forvo?

1 to 1 lessons

Individual sessions with your Personal Trainer

Personalised study plans

According to your interests and goals

Flexible scheduling

Learn at your own pace, whenever you want

Native teachers

Guaranteed quality training

All-in-one

Everything you need to learn on your dashboard

Verified teachers

Professionals with accredited certification

How does it work?

A path with different stages and a clear intention, that you communicate successfully.

01Schedule your first session

Once you choose a language, Forvo academy will show you the Personal Trainers that best suit your learning practices.

Schedule your first session

02Meet your Personal Trainer

You can select a Personal Trainer who will be in touch to confirm your first session and draw up a study plan according to your goals.

Meet your Personal Trainer

03Enjoy learning a language

Follow your training plan carefully and track your progress week by week to see how your level is improving.

Enjoy learning a language

We want to count on the best

Join our team of Personal Trainers!

Are you a certified native language teacher?

Do you have experience in language teaching?

Are you passionate about sharing what you know with rigor and enthusiasm?

Օրվա լեզուն

Յորուբա [yo]

  • Խոսողների թիվը: 37.500.000
  • Խոսողների թիվը Ֆորվոյում: 188
  • Արտասանած բառեր: 342
  • Արտասանության ընթացքում բառեր: 755

Միանալ մեր համայնքին

Վերջին արտասանություններ հանրահայտ լեզուներով