Biblical Hebrew, արտասանության ուղեցույց

Փնտրեք և սովորեք արտասանել բառեր և արտահայտություններ այս լեզվով (Biblical Hebrew)։ Սովորեք արտասանել օգտագործելով մեր ուղեցույցերը։

Թոպ արտասանություններ

  • יהוהի արտասանություն יהוה
  • אֱלֹהִיםի արտասանություն אֱלֹהִים
  • אֶֽהְיֶ֖הի արտասանություն אֶֽהְיֶ֖ה
  • שלוםի արտասանություն שלום
  • אניի արտասանություն אני
  • ישראלի արտասանություն ישראל
  • דודի արտասանություն דוד
  • אמתի արտասանություն אמת
  • עבריתի արտասանություն עברית
  • להתראותի արտասանություն להתראות

Տեսնել բոլորը

Դուք ուզու՞մ եք արտասանել բառեր հետևյալ լեզվով (Biblical Hebrew