• tits-ի արտասանություն tits [en]
 • colour-ի արտասանություն colour [en]
 • grey-ի արտասանություն grey [en]
 • favourite-ի արտասանություն favourite [en]
 • favorite-ի արտասանություն favorite [en]
 • favor-ի արտասանություն favor [en]
 • lasagne-ի արտասանություն lasagne [it]
 • recognize-ի արտասանություն recognize [en]
 • yogurt-ի արտասանություն yogurt [it]
 • Jerry-ի արտասանություն Jerry [en]
 • mandolin-ի արտասանություն mandolin [en]
 • peddler-ի արտասանություն peddler [en]
 • crayfish-ի արտասանություն crayfish [en]
 • unfavorable-ի արտասանություն unfavorable [en]
 • wannabee-ի արտասանություն wannabee [en]
 • arbitrageur-ի արտասանություն arbitrageur [en]
 • amoeba-ի արտասանություն amoeba [en]
 • carburetor-ի արտասանություն carburetor [en]
 • technicolour-ի արտասանություն technicolour [en]
 • gray-ի արտասանություն gray [en]
 • technicolor-ի արտասանություն technicolor [en]
 • favoured-ի արտասանություն favoured [en]
 • calibre-ի արտասանություն calibre [en]
 • legging-ի արտասանություն legging [en]
 • eerie-ի արտասանություն eerie [en]
 • urethras-ի արտասանություն urethras [en]
 • unfavorably-ի արտասանություն unfavorably [en]
 • carburettor-ի արտասանություն carburettor [en]
 • largesse-ի արտասանություն largesse [en]
 • recognise-ի արտասանություն recognise [en]