• Lògoi-ի արտասանությունը ձայնագրել Lògoi [] Կայանալիք արտասանություն
 • βούλησις-ի արտասանություն βούλησις [grc]
 • Conrado Eggers Lan-ի արտասանություն Conrado Eggers Lan [es]
 • σύνϑεσις-ի արտասանություն σύνϑεσις [grc]
 • Pitágoras-ի արտասանություն Pitágoras [pt]
 • Fernando González-ի արտասանություն Fernando González [es]
 • falogocentrismo-ի արտասանություն falogocentrismo [es]
 • hegeliano-ի արտասանություն hegeliano [es]
 • retinendum-ի արտասանություն retinendum [la]
 • antropocéntrico-ի արտասանություն antropocéntrico [es]
 • antropomórfico-ի արտասանություն antropomórfico [es]
 • cognoscente-ի արտասանություն cognoscente [en]
 • metanomia-ի արտասանություն metanomia [it]
 • prolegomeni-ի արտասանություն prolegomeni [it]
 • etica nicomachea e nicodemia-ի արտասանություն etica nicomachea e nicodemia [it]
 • uno intuitu videre-ի արտասանություն uno intuitu videre [la]
 • inesse-ի արտասանություն inesse [la]
 • αὐτάρκεια-ի արտասանություն αὐτάρκεια [grc]
 • óntico-ի արտասանություն óntico [es]
 • sinderesi-ի արտասանություն sinderesi [it]
 • István Mészáros-ի արտասանություն István Mészáros [hu]
 • Stratone di Lampsaco-ի արտասանություն Stratone di Lampsaco [it]
 • sustantivar-ի արտասանություն sustantivar [es]
 • sustantivación-ի արտասանություն sustantivación [es]
 • substantivar-ի արտասանություն substantivar [gl]
 • connaturalidad-ի արտասանություն connaturalidad [es]
 • insipiencia-ի արտասանություն insipiencia [es]
 • intrascendental-ի արտասանություն intrascendental [es]
 • epistémico-ի արտասանություն epistémico [es]
 • subsistente-ի արտասանություն subsistente [es]