• nous voyons-ի արտասանություն nous voyons [fr]
  • elles voient-ի արտասանություն elles voient [fr]
  • vous voyez-ի արտասանություն vous voyez [fr]
  • elle voit-ի արտասանություն elle voit [fr]
  • tu vois-ի արտասանություն tu vois [fr]
  • je vois-ի արտասանություն je vois [fr]
  • Voir-ի արտասանություն Voir [fr]