• 김밥-ի արտասանություն 김밥 [ko]
 • 목욕탕-ի արտասանություն 목욕탕 [ko]
 • 규칙-ի արտասանություն 규칙 [ko]
 • 화장실-ի արտասանություն 화장실 [ko]
 • 라면-ի արտասանություն 라면 [ko]
 • 박-ի արտասանություն [ko]
 • 신화-ի արտասանություն 신화 [ko]
 • 우표-ի արտասանություն 우표 [ko]
 • 약국-ի արտասանություն 약국 [ko]
 • 직업-ի արտասանություն 직업 [ko]
 • 인터넷-ի արտասանություն 인터넷 [ko]
 • 볶음밥-ի արտասանություն 볶음밥 [ko]
 • 보고하다-ի արտասանություն 보고하다 [ko]
 • 작성하다-ի արտասանություն 작성하다 [ko]
 • 보고서-ի արտասանություն 보고서 [ko]
 • 도둑-ի արտասանություն 도둑 [ko]
 • 깎다-ի արտասանություն 깎다 [ko]
 • 고객-ի արտասանություն 고객 [ko]
 • 관광객-ի արտասանություն 관광객 [ko]
 • 막걸리-ի արտասանություն 막걸리 [ko]
 • 삼계탕-ի արտասանություն 삼계탕 [ko]
 • 설렁탕-ի արտասանություն 설렁탕 [ko]
 • 아버님-ի արտասանություն 아버님 [ko]
 • 엉덩이-ի արտասանություն 엉덩이 [ko]
 • 눈동자-ի արտասանություն 눈동자 [ko]
 • 무릎-ի արտասանություն 무릎 [ko]
 • 머리카락-ի արտասանություն 머리카락 [ko]
 • 턱-ի արտասանություն [ko]
 • 뺨-ի արտասանություն [ko]
 • 퇴근하다-ի արտասանություն 퇴근하다 [ko]